Svip福利基地

Svip福利基地

《春秋运斗枢》云∶人君秉金德而生,则黄银见世。 四制为末,煎服,名快膈汤。

肺伤咳嗽,水煎服。皮煮汁,止血痢、渴。

桑乃箕星之精,能助药力,除风寒痹诸痛,久服终身不患风疾故也。又以三月为迎梅雨,五月为送梅雨。

五气入鼻,藏于心肺,上使五色修明,音声能彰。磨刀水调服一钱,小儿五分。

又止热消渴及反胃霍乱为上,【集解】藏器曰∶诸有玉处山谷水泉皆是也。【发明】成无己曰∶仲景龙骨牡蛎汤中用铅丹,乃收敛神气以镇惊也。

方不七,不足以尽方之变;剂不十,不足以尽剂之用。【主治】妇人崩中吐血,止咳逆血。

Leave a Reply