mm6666com

mm6666com

 时珍曰∶石斛气平,味甘、淡、微咸,阴中之阳,降也。 亦有半生半熟用者。

喉痹不语∶羊蹄独根者,勿见风日及妇人、鸡、犬,以三年醋研如泥,生布拭喉外令赤,涂之。时珍曰∶状如葡萄藤而有钩,紫色。

好古曰∶味酸、微苦、咸。 【集解】藏器曰∶千金藤有数种,南北名模不同,大略主疗相似,或者皆近于藤也。

根长近尺,赤黄色,如大黄胡萝卜形。蔓生如,茎有细点。

一法∶以羊脂炒干用。【气味】甘,温,无毒。

咽喉肿痛,水浆不下∶苦药、山豆根、甘草、硝石各一分,射干、柑皮、升麻各半两。颂曰∶千里急,生天台山中。

Leave a Reply